Open/Close
Polski

Personalizacja: w jaki sposób uwielbiany wśród ekspertów trend HR wywiera wpływ na doświadczenia pracowników w 2023 roku

6 minutes read


W 2023 roku organizacje będą konkurować o to, aby przyciągnąć i zatrzymać największe talenty, ale również o to, żeby stworzyć kulturę pracy, która zachęca pracowników do wykonywania swoich obowiązków na miarę ich najlepszych możliwości. Tak, to prawda, że wynagrodzenie i świadczenia są kluczowymi czynnikami. Natomiast nie wystarczą już do stworzenia atrakcyjnego środowiska pracy.

 

W post-pandemicznej rzeczywistości pracownicy mieli okazję zastanowić się nad tym, co naprawdę jest dla nich ważne. A ich pracodawcy zobowiązani zostali do znalezienia bardziej pomysłowych rozwiązań. Wszystko po to, aby zdobyć, rozwinąć i zatrzymać swoich najlepszych ludzi. Doświadczenie pracownika stało się fundamentalnym wyróżnikiem, a personalizacja — kluczem do sukcesu.

 

Personalizacja doświadczeń pracowników oznacza zrozumienie i zaspokojenie unikalnych potrzeb, preferencji i aspiracji każdego pracownika. Obejmuje dostosowanie dobrego samopoczucia, szkoleń i możliwości rozwoju, środowiska pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym do indywidualnych potrzeb.  Jak zauważono w raporcie World of Work Trends 2023,  personalizacja stała się koniecznością dla organizacji, które chcą stworzyć wydajne środowisko pracy.

 

Jakie strategie wdrażają organizacje, aby przetrwać niepewność?

 

Jakie są korzyści z promowania personalizacji w pracy?

 

Personalizacja potrzeb konsumentów od kilku lat stanowi wyzwanie dla menedżerów HR i ich organizacji — w dzisiejszych czasach pracownicy oczekują, że będą traktowani jak pewnego rodzaju „klienci wewnętrzni”. Wzrost indywidualnych potrzeb pracowników będzie miał znacznie dalszy przebieg w 2023 roku. To, co do tej pory było, mówiąc ogólnie "skoncentrowane na ludziach", stanie się "skoncentrowane na jednostce".  

 

Jakie korzyści płyną z promowania personalizacji w miejscu pracy? Popatrzmy na przykłady:

 

  • Personalizacja pomaga organizacjom tworzyć pozytywną kulturę pracy, prioryteruje unikalne potrzeby każdego pracownika, umożliwiając firmom stworzenie poczucia przynależności i inkluzywności (ang. Inclusion, czyli sposób zachowania, który uwzględnia, szanuje i akceptuje różnorodność). Organizacje, które personalizują well-being swoich pracowników i komunikację, będą w stanie dostrzec poprawę ogólnej kultury firmy. Wynika to z faktu, że pracownicy, którzy czują się zauważeni i docenieni, są bardziej skłonni pozostać w organizacji i polecać pracę w firmie innym. Może to pomóc w zmniejszeniu rotacji i kosztów rekrutacji, a jednocześnie poprawić jakość kandydatów aplikujących na rynku pracy.

 

  • Kolejną korzyścią płynącą z personalizacji jest zwiększone zaangażowanie pracowników. Jest to szczególnie ważne z tego względu, że wiele organizacji ma trudności z utrzymaniem wysokiego wskaźnika zaangażowania po pandemii Covid-19. Priorytetowe traktowanie doświadczeń pracowników jest istotne dla wszystkich firm, ponieważ gdy pracownicy czują się widziani, słyszani i doceniani, są bardziej skłonni do inwestowania w swoją pracę i organizację. Zaangażowani pracownicy są również bardziej zmotywowani, produktywni i chętni do wykraczania poza obowiązki w firmie. Skutkuje to wyższą jakością pracy, zwiększoną atrakcyjnością nowych pracowników oraz zwiększonej retencji talentów.

 

  • Następną zaletą personalizacji jest lepsze zarządzanie wydajnością. Spersonalizowane informacje zwrotne i coaching mogą pomóc pracownikom w określeniu obszarów wzrostu i rozwoju, prowadząc do poprawy satysfakcji z pracy i rozwoju kariery. Personalizując szkolenia i możliwości rozwoju, organizacje mogą również pomóc pracownikom w zdobyciu umiejętności potrzebnych do odniesienia sukcesu w swoich rolach, co prowadzi do poprawy wydajności pracy.

 

  • Dodatkowym walorem personalizacji jest zwiększone poczucie autonomii pracownika. Personalizacja możliwości wyboru przez pracownika miejsca pracy (niezależnie od tego, czy jest to praca zdalna, w biurze, czy hybrydowa), pozwala pracownikom poczuć, że ich organizacje ufają im, że wykonują swoją pracę jak najlepiej. To poczucie zaufania jest ważne, ponieważ pozwala pracownikom poczuć się tak, jakby byli nie tylko częścią firmy, ale także zaufanym członkiem organizacji. Ponadto umożliwienie pracownikom personalizacji harmonogramu pracy daje im szansę na wykonywanie swoich służbowych obowiązków, gdy są w najlepszej formie.

 

Promowanie personalizacji w środowisku pracy

 

Jeśli chodzi o zwiększenie personalizacji w pracy, widzimy, że certyfikowani Top Employers są liderami. Jeśli spojrzymy na to, jak Top Employers personalizują doświadczenie pracowników, odpowiedź jest jasna: strategia obejmuje rozmowy z pracownikami oraz umożliwia wybieranie i kształtowanie swoich własnych doświadczeń w miejscu pracy (ang. Employee Experience). Personalizacja jest najbardziej widoczna w ewolucji elastycznych praktyk pracy — w tym pracy zdalnej i hybrydowej, w ofertach Top Employers w zakresie inicjatyw dotyczących dobrostanu (well-being), wynagrodzeń i świadczeń, jak również w procesach rozwojowych, zwłaszcza kariery, onboardingu i rozwoju przywództwa.

 

Rosnąca cyfryzacja procesów stwarza możliwość znacznie większego stopnia personalizacji. Ta personalizacja nie musi zaczynać się od momentu zatrudnienia pracownika, ale w przypadku wielu organizacji może ona obejmować personalizację już na etapie przyciągania talentów.      

 

Jak wygrywać bitwy o talenty dla swojej organizacji

 

W jaki sposób technologia i narzędzia cyfrowe mogą pomóc w personalizacji doświadczeń pracowników?

 

Powszechne wykorzystanie technologii służy zatrudnionym, a dostarczane przez nią dane są wykorzystywane do działania i poprawy doświadczeń każdego pracownika. Systemy informatyczne wykorzystywane na rynku pracy, które mają pozytywnie wpływać na doświadczenie pracowników, muszą być zaprojektowane z myślą o ich potrzebach.  

Kiedy spojrzymy na dane globalne z 2023 roku widzimy, że 83% Top Employers przeprowadza regularną ewaluację technologii HR, a 78% Top Employers personalizuje swoją technologię HR. Należy ją regularnie ewoluować, aby upewnić się, że wszelkie funkcje, które pozostają nieużywane lub nie przyczyniają się do poprawy doświadczenia użytkownika są usuwane. Należy również upewnić się, że pracownicy mają możliwość samodzielnego zarządzania, kontrolowania i edytowania swojego środowiska pracy w oparciu o swoje preferencje.

 

Podczas gdy technologia i cyfrowy HR są kluczowymi czynnikami personalizacji, same w sobie nie gwarantują doskonałego, spersonalizowanego doświadczenia pracowników.  Organizacje i ich liderzy (wraz z pracownikami) nadal będą musieli zdefiniować jasną wizję roli cyfrowego HR dla całej organizacji.  Widzimy to już w przypadku certyfikowanych Top Employers, ponieważ 78% z nich ma wpływ na rolę cyfrowego HR w ogólnym doświadczeniu pracowników.

 

Cel i doświadczenie pracowników zajmują centralne miejsce podczas uroczystości certyfikacyjnej APAC Top Employers 2023 w Singapurze

 

Kiedy wizja i kierunek są jasno określone, rozpoczyna się ciężka praca nad doświadczeniem pracownika. Organizacje będą musiały przejść przez cały proces mapowania podróży pracownika z jego perspektywy. W 2023 roku obserwujemy trend HR, który szczegółowo mapuje podróż pracowników. Skąd taki trend? Ponieważ mapowanie podróży pracowników jest cennym narzędziem ciągłego doskonalenia. Podkreśla wszystkie punkty styku i doświadczenia, przez które przejdzie pracownik, zaprojektowane na podstawie jego subiektywnego doświadczenia. Warto to wspomnieć również o cennych informacjach, które firma gromadzi z różnych kanałów komunikacji. Celem jest uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia na każdym etapie, nie zapominając o cyfrowych i nie-cyfrowych doświadczeniach pracownika.      

 

Jak organizacje przekształcają swoje środowisko pracy, aby promować zdrowie psychiczne

 

W jaki sposób Top Employers traktują personalizację cyfrową na arenie międzynarodowej

 

Nasze badania wśród certyfikowanych Top Employers na całym świecie pokazują, że regiony Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu przodują w personalizacji cyfrowej ze znacznie szerszym wdrożeniem najlepszych praktyk w porównaniu z resztą świata. Jest to zgodne z innymi szerzej dostępnymi danymi wskazującymi na przyspieszone inwestycje w cyfryzację w porównaniu z innymi krajami.

 

Wpływ miały tu dwa czynniki. Po pierwsze, dążąc do złagodzenia negatywnych skutków pandemii, wiele firm szybko przyjęło technologie cyfrowe, skutecznie tworząc cyfrowy "Big Bang". Po drugie, dla młodych i obeznanych z technologią pracowników oczekiwanie elastycznego i spersonalizowanego doświadczenia cyfrowego stało się priorytetem w codziennym doświadczeniu pracowników.

 

Katarzyna Konieczna, Senior HR Audytor w Top Employers Institute Polska komentuje: „Jednym z pytań podczas rozmowy rekrutacyjnej, które pada z ust kandydata, jest możliwość pracy zdalnej. Aby praca zdalna/hybrydowa pozytywnie wpływała na doświadczenia pracowników musi być wspierana przez technologię. Prawie 79% polskich Top Employers zapewnia swoim pracownikom dostęp do zintegrowanej platformy HR, która integruje wiele procesów, 71% zapewnia jej personalizację, zaś nieco ponad 90% umożliwia komunikację, dzięki wewnętrznej technologii społecznościowej. W porównaniu z wynikami globalnymi mamy jeszcze co robić w tej dziedzinie.”

 

Jak miejsce pracy może poprawić doświadczenia pracowników

 

Dbanie organizacji o zarządzanie doświadczeniami pracowników niezbędnym warunkiem rozwoju!

 

Poprawa doświadczenia pracowników będzie kluczowa dla organizacji na całym świecie w 2023 roku. Pomaga stworzyć szczęśliwą i zaangażowaną siłę roboczą, pozytywną kulturę pracy i lepsze zarządzanie wydajnością. Przedsiębiorstwa, które inwestują w personalizację będą miały większe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów, stymulowanie innowacji i osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

Table of contents
Personalizacja: w jaki sposób uwielbiany wśród ekspertów trend HR wywiera wpływ na doświadczenia pracowników w 2023 roku
    

    Become recognised for your excellent employee conditions.

    Topics