Open/Close
Nederlands
Privacy Policy
Privacy Policy

Privacyverklaring

Bij het Top Employers Institute, evenals bij haar verbonden ondernemingen over de hele wereld, begrijpen we dat jouw persoonsgegevens en een zorgzame behandeling van de vertrouwelijke gegevens van je organisatie belangrijk zijn voor jou. Daarom garandeert het Top Employers Institute dat je persoonsgegevens met zorg en in naleving van de voorschriften behandeld zullen worden.


Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we over je verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en aan wie we ze doorgeven. Ze legt ook uit wat jouw rechten zijn in verband met je gegevens en wie je kunt contacteren voor meer informatie of vragen. 

Door de (mobiele) website www.top-employers.com, de Top Employers Portal en/of andere producten en diensten van het Top Employers Institute te gebruiken, ga je akkoord met de inhoud van deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing in de hele organisatie, aangezien we bij het Top Employers Institute een globale aanpak en naleving van de privacywetgeving geïmplementeerd hebben. 

Het Top Employers Institute behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Je kunt steeds de actuele versie vinden op de website van het Top Employers Institute op www.top-employers.com. 

*** 

DISCLAIMER (VAN TOEPASSING OP HET TOP EMPLOYERS CERTIFICERINGSPROCES) 

In de loop van het Top Employers certificeringsproces zullen de deelnemers van de Top Employers certificeringsprogramma's gevraagd worden om documentatie te verschaffen om hun antwoorden te ondersteunen. Om de bescherming van de gegevens van individuele medewerkers te garanderen, aanvaardt het Top Employers Institute enkel geanonimiseerde informatie. In geen geval zal het Top Employers Institute documenten opvragen die persoonlijke gegevens bevatten (d.w.z. gegevens die aan een individuele persoon gekoppeld kunnen worden). Zodra we dergelijke gegevens opmerken, zal het document dat deze gegevens bevat door het Top Employers Institute vernietigd worden zonder de deelnemer te consulteren. Elke aansprakelijkheid verbonden aan het delen van een dergelijk document en de gevolgen hiervan zijn voor de deelnemer. 

*** 

We verzamelen de volgende gegevens
De volgende gegevens kunnen door het TopEmployers Institute op verschillende manieren verzameld en verwerkt worden: 

 • Identificatie- en contactgegevens: familienaam, voornaam, adres (werk/privé), land, e-mailadres (werk/privé), (mobiel) telefoonnummer (werk/privé), geboortedatum, geslacht enz.; 
 • Logingegevens verbonden aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, beveiligingsvraag en antwoord, verbindingstijden enz.; 
 • Informatie over de producten en/of diensten die je wenst te bestellen, interesses, voorkeuren die je aangeeft via onze (mobiele) websites, de Top Employers Portal enz.; 
 • Financiële informatie (in het geval van bestellingen via de website): rekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder enz.; 
 • Andere gegevens en inhoud die je via de producten, (mobiele) websites, apps, portal enz. van het Top Employers Institute uitwisselt, communiceert en deelt, zoals tekst, afbeeldingen, geluidsopnames enz. 

In het geval dat je persoonsgegevens verstrekt aan het Top Employers Institute waar we niet om gevraagd hebben en die we niet nodig hebben, zullen we deze zo snel mogelijk verwijderen. 

Persoonsgegevens gecreëerd door het Top Employers Institute 

Door een Top Employers Certification Dinner (viering van gecertificeerde deelnemers) of een door het Top Employers Institute georganiseerd evenement bij te wonen, geef je het Top Employers Institute de toestemming om beeldmateriaal genomen tijdens deze evenementen op de website van het Top Employers Institute www.top-employers.com en/of via andere media te delen, enkel wanneer deze foto's gebruikt worden als promotie-/marketingmateriaal tijdens de dienstverlening van het Top Employers Institute. 

Informatie die je verschaft door de (mobiele) website en de Top Employers Portal te gebruiken 

Wanneer je de (mobiele) website www.top-employers.com of de Top Employers Portal van het Top Employers Institute gebruikt, kan de volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina's, websites en zoekopdrachten via cookies (https://www.top-employers.com/en/cookie-policy/), gegevens die je zelf invult op onze website www.top-employers.com, onze Top Employers Portal en andere gegevens waartoe je toegang hebt verleend aan het Top Employers Institute (zoals locatiegegevens enz.).  

Om onze gebruikers de beste gebruikerservaring te bieden en om hun noden beter te begrijpen, gebruikt de website van het Top Employers Institute www.top-employers.com Hotjar tracking (https://www.hotjar.com/). Hotjar is een dienst die gebruik maakt van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van gebruikers (bv. bezochte pagina's, tijd doorgebracht op een pagina, aangeklikte links, muisklikken enz.) en hun toestellen (IP-adres van het toestel (geregistreerd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), grootte van het scherm van het toestel, toesteltype (unieke toestelidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (enkel het land), voorkeur wat betreft de taal waarin de website getoond wordt). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch het Top Employers Institute zal deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan andere gegevens over een individuele gebruiker. Gelieve voor meer informatie het Privacybeleid van Hotjar te consulteren door te klikken op de volgende link (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy). 

Je kunt jouw toestemming voor de creatie van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over je gebruik van onze site en het gebruik door Hotjar van tracking cookies op andere websites intrekken door op deze opt-out link te klikken (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out). 

Gegevens afkomstig van andere bronnen 

Het Top Employers Institute kan ook gegevens verzamelen en verwerken die afkomstig zijn van andere bronnen, zoals de aankoop of het huren van gegevens die verzameld worden door hierin gespecialiseerde leveranciers, de partners van het Top Employers Institute, openbare bronnen, sociale media enz. De regels en voorkeuren van deze leveranciers zullen van toepassing zijn op het gebruik van sociale mediakanalen, zowel voor jou als voor het Top Employers Institute. 

Op de website van het Top Employers Institute vind je links naar andere websites. Het is mogelijk dat deze websites niet door het Top Employers Institute beheerd worden en over een eigen privacyverklaring of -beleid beschikken. Het Top Employers Institute raadt je ten zeerste aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze websites van derden. 

We verwerken de volgende gegevens
We verzamelenje persoonsgegevens en andere informatie wanneer je een aankoop doet, onze diensten gebruikt of je hiervoor registreert, deelneemt aan campagnes of op een andere manier met ons communiceert. 

Het Top Employers Institute verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met jou (zoals het afsluiten van een abonnement, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount enz.) en het factureren en opvolgen van de betaling van deze facturen, eventueel via derden; 
 • Het mogelijk maken van het uitwisselen, creëren of wissen van bepaalde informatie en/of het contacteren van andere gebruikers via (mobiele) websites, apps enz.; 
 • De voortdurende verbetering, onderhoud en optimalisering van onze producten, diensten, de (mobiele) website www.top-employers.com, de Top Employers Portal, evenals hun beveiliging, en de optimalisering van algemene, commerciële en marketingstrategieën van het Top Employers Institute; 
 • Het personaliseren van de aan jou te leveren producten en/of diensten en de hieraan verbonden ondersteunende diensten, gebruikersinformatie, servicemeldingen of andere hiermee verbonden (elektronische) berichten; 
 • Het gericht en optimaal afgestemd versturen van reclame, nieuwsbrieven en informatie. Hiervoor kan het Top Employers Institute je voorkeuren en interesses bundelen in een profiel; 
 • Naleving van de op het Top Employers Institute toepasselijke regelgeving in de breedste zin; 
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gevraagd kan worden. 

Het delen vanpersoonsgegevens

Het allerbelangrijkste: het Top Employers Institute zal je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of op een andere manier aan derden bekendmaken, tenzij hieronder anders aangegeven. 

We gebruiken cookies op onze website www.top-employers.com. Cookies zijn kleine brokjes informatie die door een website naar de harde schijf van een bezoeker gestuurd worden. Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma's op te starten of virussen op je computer te installeren. Door verder te gaan met het bezoeken van de website www.top-employers.com stem je ermee in dat er cookies geplaatst worden op je toestel. Indien je onze cookies niet wenst te aanvaarden, kan het Top Employers Institute niet garanderen dat je ervaring je evenveel voldoening zal geven als wanneer je dit wel doet. Het Top Employers Institute kan voor functionele en marketingdoeleinden ook cookies van derden plaatsen. Het gebruik van cookies is wijd verspreid en komt de bezoeker ten goede. Gelieve voor meer informatie het Cookiebeleid van het Top Employers Institute te consulteren. 

Het Top Employers Institute kan de verwerkte persoonsgegevens uitwisselen met haar verbonden ondernemingen wereldwijd. 

Bovendien kunnen de persoonsgegevens ook gedeeld worden met partners, leveranciers of andere medewerkers van het Top Employers Institute wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de creatie, de uitvoering, het gebruik, het verzamelen, de toegang of de verwerking met betrekking tot producten, diensten, de (mobiele) website of de Top Employers Portal. Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden werden steeds de nodige overeenkomsten gesloten die het gebruik en de verwerking van je persoonsgegevens beperken en een voldoende bescherming van je persoonsgegevens garanderen. 

Onze partners, leveranciers of andere aangestelden kunnen je persoonsgegevens enkel gebruiken om aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie te sturen indien je hiervoor specifiek toestemming gegeven hebt. Indien je deze niet langer wenst te ontvangen, kun je deze derden steeds contacteren om dit gebruik van jouw persoonsgegevens te stoppen. 

Je persoonsgegevens zullen enkel bekendgemaakt worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring en/of wanneer dit wettelijk vereist is. In zeldzame gevallen kan het Top Employers Institute zich genoodzaakt zien je persoonsgegevens bekend te maken naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of in naleving van andere dwingende wet- of regelgeving. Het Top Employers Institute zal redelijke inspanningen doen om je op voorhand hierover te informeren, tenzij hierop wettelijke beperkingen van toepassing zijn. 

Indien je toestemming wettelijk vereist is of wij van mening zijn dat, gezien de omstandigheden, je toestemming gepast is, zullen wij steeds om toestemming vragen voordat we je persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. 

Je bent niet verplicht om je gegevens te verschaffen aan het Top Employers Institute of om akkoord te gaan met de verwerking. In bepaalde gevallen zal het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verschaffen aan het Top Employers Institute (zoals je naam, adres, e-mailadres enz.) zodat de dienstverlening naar behoren uitgevoerd kan worden en de toepasselijke wetgeving nageleefd kan worden. 

Tot slot kunnen persoonsgegevens steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal je nooit geïdentificeerd worden op basis van deze geanonimiseerde gegevens. 

Jouwrechten 
Wanneer je onze website gebruikt en persoonsgegevens aan ons verschaft, heb je mogelijk bepaalde rechten krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten. Afhankelijk van de wettelijke basis voor de verwerking van jou persoonsgegevens heb je mogelijk de volgende rechten, of een aantal ervan: 

 • Het recht op informatie 
  Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we over jou verzamelen en hoe we deze verwerken 
 • Het recht op inzage 
  Je hebt het recht om bevestiging te krijgen dat je persoonsgegevens verwerkt worden en om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens 
 • Het recht op rectificatie 
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn 
 • Het recht op vergetelheid 
  Je hebt het recht om te vragen dat je persoonsgegevens verwijderd of gewist worden indien er geen dwingende reden is om deze verder te verwerken 
 • Het recht op beperking van de verwerking 
  Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te "blokkeren" of te beperken. Wanneer je persoonsgegevens beperkt zijn, mogen we je gegevens bewaren maar ze niet verder verwerken 
 • Het recht op dataportabiliteit 
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens die je aan ons verschaft hebt, op te vragen en te ontvangen en ze voor je eigen doeleinden te gebruiken. We zullen jouw gegevens aan je geven binnen 30 dagen na je verzoek. Om je persoonsgegevens op te vragen, gelieve ons te contacteren via de informatie bovenaan deze Privacyverklaring 
 • Het recht van bezwaar 
  Je hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van je persoonsgegevens om de volgende redenen: 
 • De verwerking was gebaseerd op gerechtvaardigde belangen of de uitvoering van een opdracht in het openbaar belang/de opdracht van een officiële instantie (waaronder profilering); 
 • Direct marketing (waaronder profilering); 
 • Verwerking voor wetenschappelijk/historisch onderzoek en statistische doeleinden; en 
 • Rechten in verband met automatische besluitvorming en profilering. 
 • Rechten in verband met automatische besluitvorming en profilering 
  Je hebt het recht dat er geen beslissingen over je worden genomen die uitsluitend op geautomatiseerde wijze tot stand komen, waaronder profilering, als de beslissing rechtsgevolgen voor jou heeft of je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft 
 • Recht om klacht in te dienen 
  Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien je informatie niet in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt werd. Indien de toezichthoudende autoriteit je klacht niet naar behoren behandelt, heb je mogelijk recht op verhaal. 

Informatiebeveiliging
Omje persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, neemt het Top Employers Institute alle redelijke maatregelen en past het goede praktijken toe om verlies, misbruik, bekendmaking, ongeoorloofde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen genomen om te zorgen voor een voldoende niveau van informatiebeveiliging. 

Betalingsgegevens worden altijd beschermd in overeenstemming met de standaard encryptie die gebruikelijk is voor de bescherming van gevoelige financiële informatie. 

Bewaring van gegevens 
We bewaren de persoonsgegevens die we van je verzamelen slechts zolang we de gegevens nodig hebben voor wettelijke, marketing- en/of zakelijke doeleinden. Je gegevens kunnen bewaard worden in elektronische vorm, in papieren vorm of in een combinatie van beide. Eens je gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze zo snel mogelijk vernietigen. 

Indien je nog vragen hebt omtrent informatiebeveiliging mag je ons altijd contacteren. We geven je graag verdere uitleg. 
 
Onze contactgegevens 
Top Employers Institute 
Amstelplein 36 
Mondriaan Tower, 17de verdieping 
1096 BC AMSTERDAM 
Nederland 
E: gdpr@top-employers.com 
T: +31 (0)20 262 99 15 
 
Je kunt ons op elk moment contacteren om: 

 • Toegang te vragen tot de informatie die het Top Employers Institute over jou heeft. 
 • De informatie die het Top Employers Institute over jou heeft te corrigeren. 
 • De informatie die het Top Employers Institute over jou heeft te wissen. 

Indien je nog verdere vragen hebt over het verzamelen en bewaren van gegevens door het Top Employers Institute, gelieve contact met ons op te nemen.